Vermeldingen

Managing editor

De Vereniging zonder winstoogmerk "Fédération du Tourisme de la Province de Liège" ("Toeristische Fédératie van de Provincie Luik", nvdv.), kortweg "FTPL", met zetel op de Place de la République Française 1 in 4000 Luik - België, is ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0402.398.857 - RPM Liège​.
 

Fotoverantwoording

De website en zijn inhoud zijn beschermd door het Belgische recht op intellectuele eigendom en in het bijzonder door het auteursrecht en de naburige rechten, door de wet ter bescherming van de databanken en die ter bescherming van computerprogramma's en, indien van toepassing, door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

In dit kader zijn alle elementen van elke aard op deze website beschermd (stilstaande beelden, bewegende beelden, foto's, databanken, merken, illustraties, logo's, tekeningen, modellen, downloadbare documenten, enz.).

Derhalve is elke verspreiding, weergave, aanpassing, gedeeltelijke of volledige wijziging van elk element uit de website, op welke manier dan ook, verboden, behalve indien dit vooraf en schriftelijk door de Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) is toegestaan.

Elke inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten kan civielrechtelijke en zelfs strafrechtelijke vervolging met zich meebrengen, overeenkomstig de geldende wetgeving.

Copyright: Getty Images - ThinkstockPhotos - Land of Memory - FTPL-Patrice Fagnoul - FTPL-Céline Lichterte - O.Lefèvre - WBT-Bruno d’Alimonte - David Truillard.
 

Ontwikkeling en Hosting: Ingénie

  • Creatie van de website door het Webagentschap Ingénie: Ontwerp en Webdesign, Technische uitwerking van de website, Toeristisch Informatiesysteem, Toeristisch Informatiesysteem PIVOT, Ontwikkeling van het CMS, SEO, Hosting, Onlineverkoop
    Ingénie - Rue des Sept Laux - ZA Les Pérelles - 38570 Le Cheylas - Frankrijk • Tel.: +33 04 38 72 91 00
    www.ingenie.fr
  • CRM Tourisme Ingénie: Brochures en Documentatie, Beheer van de Contactdatabank, Nieuwsbrief/Mailing, Websitestatistieken, Tevredenheidsenquête
  • Software Tourisme Ingénie: Bijdragen

Behandeling en bescherming van de gegevens

De vereniging zonder winstoogmerk "Fédération du Tourisme de la Province de Liège", kortweg "FTPL", met zetel op de Place de la République Française 1 in 4000 Luik - België, is ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0402.398.857 en verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren van de persoonsgegevens die ze van u doorkrijgt.
 
De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de FTPL en voor de verschillende partners-dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten. Deze laatste zijn specifiek gehouden aan de naleving van de geldende beschikkingen op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
De gegevens die u doorgeeft, zullen, naargelang de situatie, door de FTPL uitsluitend voor volgende doeleinden worden gebruikt: de uitvoering van een contract, een tevredenheidsenquête bij klanten, informatie of promotie over producten en/of diensten (direct marketing). 
 
Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot het privéleven, beschikt u over het recht op informatie over, toegang tot, wijziging en, in zekere mate, verwijdering van uw persoonsgegevens. 
 
Zo kunt u eisen dat informatie over u die incorrect, onvolledig, dubbelzinnig of achterhaald is, wordt rechtgezet, vervolledigd, verduidelijkt, bijgewerkt of geschrapt. 
U heeft eveneens het recht om zich op elk ogenblik tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden te verzetten.
 

Koppelingen - (cross linking)

Links vanaf websites van derden naar deze site
De managing editor geeft toestemming voor het instellen van hyperlinks vanaf andere internetsites, met uitzondering van sites met informatie van polemische, pornografische of xenofobe aard of die in bredere zin de gevoeligheid van anderen kunnen kwetsen.
De link moet verwijzen naar de startpagina van de website (home page) en de site moet in een nieuw venster worden geopend. De pagina's van de site mogen in geen geval deel uitmaken van de pagina's van een andere website (Frame of iframe). Behalve in geval van specifieke toestemming, die geval per geval kan worden verleend, is de deep linking-techniek absoluut verboden.
In alle gevallen behoudt de managing editor zich het recht voor om de verwijdering te eisen van een link, wanneer hij vindt dat de site source de hierboven bepaalde regels niet respecteert.
Links van deze site naar websites van derden
De managing editor behoudt zich het recht voor om naar websites van derden te "pointen". Indien u op die links klikt, verlaat u deze website. De doelsites vallen niet onder de controle van de managing editor van deze website. Deze laatste is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites, voor de links die ze bevatten of voor de veranderingen of updates die erop worden aangebracht.
 

Auteurs- en gebruiksrechten

Wettelijke bepalingen
De toegang tot de website geeft niet het recht om deze site zonder akkoord van de managing editor te gebruiken. Elk gebruik van bronnen (foto's, afbeeldingen, teksten of bronnen met betrekking tot de vorm, de lay-out, de structuur...) op deze site moet vooraf aan de managing editor worden aangevraagd. De managing editor verleent in de eerste plaats toestemming tot de bezichtiging van de inhoud van de website.
Verantwoordelijkheid
De managing editor doet zijn best om ervoor te zorgen dat de gegevens op de site zo correct mogelijk zijn, maar hij kan de exactheid en de volledigheid ervan niet garanderen. Hij behoudt het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van de informatie op de pagina's van deze website te wijzigen.